Bygga Utetak av takläggare

bygga utetak

Utetak historia

Människan har alltid behövt ett tak för att skydda sig. Tidiga människan inhystes i grottor, men nomadfolk var tvungna att vara mer påhittig eftersom nomadfolket ville ha tak över huvudet varje gång de reste. Lösningen för detta var att använda sig av grenar och djurhudar. Så småningom gick utvecklingen gick mot att man önskade vattnets avrinning och behållning av värmen i huset. Idag finns det olika typer av utetak i olika material.

Formen på ett utetak

Formen på ett utetak och husets kropp avgör vilka taktäckningssystem som kan komma ifråga för att avleda nederbörd. Formen väljs med hänsyn till en rad faktorer, såväl tekniska och ekonomiska som estetiska.

taktyper
  • Sadeltak – den vanligaste takformen för hus med trätakstolar. Ett brant sadeltak ger möjlighet att inreda vindsutrymmet.
  • Mansardtak – ett sadeltak med två olika taklutningar inom de båda takfallen (brutet tak). Mansardtak förekommer ofta på äldre trähus.
  • Valmat tak – ett sadeltak med avskurna gavelspetsar.
  • Pulpettak – tak med ensidigt takfall. För bredare byggnader utförs pulpettak av praktiska skäl med liten lutning.
  • Motfallstak består av takytor som lutar in mot en låglinje. Avvattningen sker oftast med invändiga avlopp.
  • Cylindriskt tak har en cylinderkrökt takyta i husets längdriktning. Takformen är vanlig på hus med bågkonstruktion.
  • Låglutande tak har en taklutning mindre än 1:4 (cirka 14°). Denna takform är vanlig till högre hus. Låglutande tak förses ofta med krön.

Se över din takomläggning

Ett varierande klimat med hårda vintrar, stormar och regn förkortar livslängden på ditt utetak. Ett läckande utetak kan medföra stora skador på fastigheten. Man bör därför regelbundet se över sina tak för att i tid kunna genomföra åtgärder för att undvika kostsamma skador. Takomläggning är en stor och viktig investering. Bra Bygg strävar alltid efter rätt materialval och för att kunna täcka in samtliga efterfrågade arbeten med olika taktyper. Självklart arbetar vi efter rätt säkerhet enligt Boverkets Byggregler, anpassat för de krav som är lämpliga för just ditt tak.

Bilder på olika bygge av utetak av våra takläggare

utetak 1 utetak 2 utetak 3 utetak 4 utetak 5 utetak 6 utetak 7 utetak 8 utetak 9 utetak 10 utetak 11 utetak 12 utetak 13 utetak 14 utetak 15 utetak 16 utetak 17 utetak 18 utetak 19 utetak 20 utetak 21 utetak 22 utetak 23 utetak 24 utetak 25 utetak 26 utetak 27 utetak 28 utetak 29 utetak 30 utetak 31 utetak 32 utetak 33 utetak 34